Kredyt odnawialny w Banku Spółdzielczym

Kredyt odnawialny uruchamiany na wniosek posiadacza ror ułatwia realizację zamierzeń, dotyczących zarówno zakupów jak i niewielkich inwestycji, bez konieczności dokumentowania wydatków. Kwota limitu uzależniona jest od zdolności kredytowej klienta.

Kredyt jest udzielany na bieżące potrzeby posiadacza ror,
Wykorzystanie kredytu następuje przez wypłaty z ror
CO SIĘ KRYJE POD NAZWĄ KREDYT ODNAWIALNY?
Kredyt odnawialny jest to kredyt w formie linii kredytowej, przy którym spłata części zadłużenia daje możliwość ponownego zadłużania się do wysokości przyznanego limitu w okresie trwania umowy.

Kredyt odnawialny oznacza, że każda spłata całości lub wykorzystanej części kredytu powoduje, iż odnawia się on do kwoty określonej w Umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie kredytowania.KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z KREDYTU?
Z kredytu odnawialnego mogą skorzystać osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

posiadają w PBS w Janikowie rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, na który są systematyczne wpływy,
posiadają zdolność kredytową, czyli zdolność do spłaty kredytu i odsetek w umownych terminach,
posiadają źródło dochodów w planowanym okresie spłaty,
zamieszkują lub pracują w rejonie działania jednostki organizacyjnej banku.
Kredyt może być udzielony posiadaczowi ror, który:
posiada ror w banku przez okres co najmniej 3 miesięcy. Do ww. okresu może być zaliczony również okres posiadania rachunku w innym banku (wówczas posiadacz ror winien dostarczyć bankowi historię rachunku poświadczoną przez Bank, w którym rachunek ten dotychczas posiadał).

NA JAKI OKRES MOŻNA UDZIELIĆ KREDYTU?
Kredyt jest udzielany w formie linii kredytowej w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym na maksymalny okres 5 lat, przy czym każdorazowo po okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy następuje automatyczne odnowienie kredytu na kolejne 12 miesięcy i tę samą kwotę, bez konieczności dokonywania spłat kredytu oraz składania wniosku i podpisywania aneksu.

CZY BANK POBIERA OPŁATY ZA WCZEŚNIEJSZĄ SPŁATĘ?
Bank nie pobiera opłat za wcześniejszą spłatę kredytu.

CZY MOŻNA OTRZYMAĆ KREDYT BEZ ZABEZPIECZENIA I ZGODY WSPÓŁMAŁŻONKA?
Kredyt może być udzielony bez pisemnej zgody współmałżonka, gdy łączna kwota zadłużenia z tytułu już posiadanych i wnioskowanego kredytu nie przekracza 10.000,00 zł.

Kredyt można otrzymać bez zabezpieczenia jeżeli:

kwota kredytu nie przekracza 10.000,00 zł. z zastrzeżeniem, że jest to maksymalna łączna kwota kredytów, jaką kredytobiorca może posiadać w banku bez zabezpieczenia.
Bank może ograniczyć wymagane zabezpieczenie do przyjęcia wyłącznie weksla własnego w stosunku do klienta, którego dotychczasowa współpraca z bankiem przebiega bez zastrzeżeń i posiadającego założony w naszym banku ror przynajmniej 6 miesięcy.

JAKIE STOSOWANE SĄ FORMY ZABEZPIECZENIA KREDYTU?
Bank podchodzi elastycznie przy dobieraniu formy zabezpieczenia kredytu. Zabezpieczenie ustalane jest z każdym klientem indywidualnie.

Najczęściej stosowaną przez bank formą zabezpieczenia kredytu jest:

poręczenie według prawa cywilnego lub wekslowego,
weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową,
cesja praw z ubezpieczenia na życie,
umowa o przelew wierzytelności,
zastaw rejestrowy lub zwykły wraz z cesją praw z polisy,
przewłaszczenie,
cesja praw z rachunku bankowego w innym banku,
kaucja,
inne proponowane przez klienta i zaakceptowane przez bank.
CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UBEZPIECZENIA KREDYTU?
Tak, Bank w swojej ofercie posiada ubezpieczenie na życie Kredytobiorców „BEZPIECZNY RACHUNEK”.

JAKI JEST ZAKRES OCHRONY DLA UBEZPIECZONEGO?
Zakres ochrony dla Ubezpieczonego w wieku 18-65 lat (w dniu zdarzenia) obejmuje:

śmierć naturalną lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
trwałą i całkowitą niezdolność do pracy.
Zakres ochrony dla Ubezpieczonego w wieku powyżej 65 lat (w dniu zdarzenia) obejmuje:

śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
utratę kończyn,
utratę mowy,
utratę wzroku.
JAKIE JEST OPROCENTOWANIE KREDYTU?

Kredyt jest oprocentowany według stałej lub zmiennej stopy procentowej, ustalanej Uchwałą Zarządu Banku.

JAKIE KREDYTOBIORCA ZAPŁACI PROWIZJE I OPŁATY ZWIĄZANE Z KREDYTEM?
PBS w Janikowie pobiera od kredytobiorcy prowizję przygotowawczą w momencie podpisania umowy o kredyt. Wysokość tej prowizji podana jest w taryfie prowizji i opłat.

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z ZACIĄGNIĘCIA KREDYTU?
Korzyści płynące z zaciągnięcia kredytu odnawialnego to:

swoboda w wyborze przeznaczenia kredytu,
możliwość wcześniejszej spłaty kredytu,
brak ustalonych terminów spłaty rat kapitałowych,
atrakcyjne oprocentowanie,
bez zabezpieczenia, bez zgody współmałżonka,
minimum formalności,
realizacja w szybkim terminie
JAKIE SĄ SZCZEGÓŁÓWE ZASADY UDZIELANIA KREDYTU?
Szczegółowe zasady udzielania kredytu odnawialnego znajdują się w Regulaminie udzielania osobom fizycznym złotowych kredytów konsumpcyjnych w Piastowskim Banku Spółdzielczym w Janikowie.

2 komentarze:

Anonimowy pisze...

Ogłoszenia Warszawa

Darmowe ogłoszenia Warszawa

Bezpłatne ogłoszenia Warszawa

Ogłoszenia drobne Warszawa

Stolica Lokalnie

Hanna21 pisze...

Zerknijcie sobie najlepiej na chwilówka online. Wydaje mi się, że w tym momencie są to zdecydowanie najlepsze pożyczki/kredyty. Dla mnie swoją drogą pożyczka i kredyt to absolutnie to samo. I tutaj pożyczasz i tutaj pożyczasz.